Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-03-2023 2 lần3 lần2 lần8 lần1 lần4 lần5 lần0 lần2 lần0 lần
20-03-2023 3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
19-03-2023 4 lần0 lần3 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
18-03-2023 3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần6 lần
17-03-2023 6 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
16-03-2023 4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
15-03-2023 2 lần2 lần5 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
14-03-2023 2 lần2 lần3 lần5 lần4 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
13-03-2023 2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
12-03-2023 4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần7 lần
Tổng 32 lần22 lần30 lần31 lần30 lần23 lần26 lần25 lần22 lần29 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-03-2023 2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
20-03-2023 4 lần1 lần8 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần
19-03-2023 1 lần3 lần4 lần6 lần4 lần0 lần7 lần0 lần2 lần0 lần
18-03-2023 2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
17-03-2023 2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần4 lần5 lần
16-03-2023 2 lần4 lần7 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
15-03-2023 3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần0 lần4 lần2 lần
14-03-2023 5 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
13-03-2023 5 lần3 lần2 lần3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
12-03-2023 3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần3 lần
Tổng 29 lần24 lần31 lần32 lần25 lần25 lần29 lần19 lần27 lần29 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-03-2023 3 lần0 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
20-03-2023 1 lần7 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
19-03-2023 2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
18-03-2023 1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần6 lần2 lần5 lần2 lần
17-03-2023 2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
16-03-2023 1 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần
15-03-2023 3 lần5 lần1 lần8 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
14-03-2023 0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
13-03-2023 1 lần5 lần5 lần2 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
12-03-2023 4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
Tổng 18 lần36 lần26 lần27 lần27 lần27 lần33 lần19 lần27 lần30 lần
Backtotop