Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-03-2023 0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần
15-03-2023 1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
11-03-2023 2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
08-03-2023 0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
04-03-2023 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
01-03-2023 3 lần2 lần0 lần6 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
25-02-2023 1 lần3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
22-02-2023 3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần
18-02-2023 4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
15-02-2023 4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 20 lần18 lần18 lần20 lần15 lần21 lần21 lần17 lần12 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-03-2023 0 lần5 lần3 lần0 lần0 lần0 lần0 lần3 lần6 lần1 lần
15-03-2023 3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
11-03-2023 0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
08-03-2023 3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
04-03-2023 2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần7 lần0 lần1 lần
01-03-2023 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần
25-02-2023 1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
22-02-2023 0 lần3 lần0 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
18-02-2023 2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
15-02-2023 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 15 lần26 lần15 lần16 lần10 lần16 lần19 lần31 lần19 lần13 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-03-2023 4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
15-03-2023 2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
11-03-2023 2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
08-03-2023 0 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
04-03-2023 0 lần1 lần6 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
01-03-2023 4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
25-02-2023 3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
22-02-2023 2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
18-02-2023 0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
15-02-2023 2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 19 lần23 lần21 lần16 lần15 lần17 lần18 lần18 lần13 lần20 lần
Backtotop