Thống kê đầu đuôi XSDNO - Bảng đầu đuôi xổ số Đắk Nông

Thống kê đầu loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-03-2023 1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
11-03-2023 1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
04-03-2023 2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần
25-02-2023 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
18-02-2023 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
11-02-2023 2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
04-02-2023 1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
28-01-2023 0 lần4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
21-01-2023 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
14-01-2023 2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 13 lần26 lần14 lần16 lần19 lần18 lần18 lần16 lần23 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Nông trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-03-2023 2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
11-03-2023 1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
04-03-2023 0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
25-02-2023 2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
18-02-2023 4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
11-02-2023 3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
04-02-2023 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
28-01-2023 1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
21-01-2023 3 lần0 lần1 lần0 lần4 lần5 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
14-01-2023 4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 23 lần12 lần20 lần12 lần22 lần22 lần18 lần19 lần20 lần12 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-03-2023 1 lần1 lần0 lần0 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần5 lần
11-03-2023 1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
04-03-2023 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
25-02-2023 2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
18-02-2023 1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
11-02-2023 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
04-02-2023 0 lần3 lần5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
28-01-2023 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
21-01-2023 0 lần5 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần0 lần4 lần2 lần
14-01-2023 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng 15 lần22 lần20 lần18 lần17 lần18 lần20 lần13 lần18 lần19 lần
Backtotop