Thống kê đầu đuôi XSBTH - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Thống kê đầu đuôi Bình Thuận

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 30/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30/03/2023 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
23/03/2023 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
16/03/2023 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần
09/03/2023 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
02/03/2023 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
23/02/2023 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
16/02/2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
09/02/2023 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
02/02/2023 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
26/01/2023 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần
Tổng 18 lần 17 lần 18 lần 21 lần 16 lần 19 lần 20 lần 17 lần 24 lần 10 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 30/03/2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30/03/2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần
23/03/2023 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần
16/03/2023 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần
09/03/2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần
02/03/2023 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
23/02/2023 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần
16/02/2023 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
09/02/2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
02/02/2023 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
26/01/2023 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần
Tổng 19 lần 15 lần 17 lần 18 lần 21 lần 15 lần 11 lần 20 lần 25 lần 19 lần
Thống kê tổng loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 30/03/2023
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30/03/2023 1 lần 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
23/03/2023 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần
16/03/2023 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần
09/03/2023 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
02/03/2023 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần
23/02/2023 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
16/02/2023 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
09/02/2023 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
02/02/2023 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần
26/01/2023 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
Tổng 15 lần 20 lần 19 lần 21 lần 17 lần 21 lần 9 lần 20 lần 15 lần 23 lần
Backtotop
KTO