Thống kê đầu đuôi XSTN - Bảng đầu đuôi xổ số Tây Ninh

Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-03-2023 6 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
09-03-2023 0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
02-03-2023 2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
23-02-2023 0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần4 lần2 lần
16-02-2023 2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
09-02-2023 3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
02-02-2023 3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
26-01-2023 4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần0 lần4 lần0 lần
19-01-2023 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
12-01-2023 2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 24 lần12 lần17 lần19 lần21 lần18 lần20 lần20 lần15 lần14 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-03-2023 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần
09-03-2023 1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần1 lần4 lần
02-03-2023 3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
23-02-2023 1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
16-02-2023 4 lần6 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
09-02-2023 1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
02-02-2023 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
26-01-2023 3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
19-01-2023 0 lần3 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
12-01-2023 4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 19 lần26 lần16 lần24 lần14 lần13 lần17 lần13 lần18 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-03-2023 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần5 lần
09-03-2023 0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
02-03-2023 1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
23-02-2023 0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần6 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
16-02-2023 0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
09-02-2023 0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
02-02-2023 3 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
26-01-2023 1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần6 lần2 lần
19-01-2023 0 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
12-01-2023 2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 10 lần14 lần23 lần16 lần14 lần26 lần22 lần20 lần20 lần15 lần
Backtotop