Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

s9

Thống kê đầu đuôi TT Huế

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 26/02/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/02/2024 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần
25/02/2024 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
19/02/2024 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
18/02/2024 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần
12/02/2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
11/02/2024 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
05/02/2024 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
04/02/2024 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
29/01/2024 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
28/01/2024 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
Tổng 20 lần 19 lần 18 lần 14 lần 18 lần 13 lần 21 lần 19 lần 20 lần 18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 26/02/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26/02/2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần
25/02/2024 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
19/02/2024 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
18/02/2024 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
12/02/2024 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần
11/02/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
05/02/2024 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04/02/2024 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
29/01/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
28/01/2024 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
Tổng 14 lần 19 lần 23 lần 18 lần 15 lần 16 lần 16 lần 19 lần 17 lần 23 lần
Thống kê tổng loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 26/02/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26/02/2024 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần
25/02/2024 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần
19/02/2024 6 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
18/02/2024 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
12/02/2024 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 7 lần
11/02/2024 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 0 lần
05/02/2024 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần
04/02/2024 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
29/01/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần
28/01/2024 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
Tổng 21 lần 16 lần 20 lần 18 lần 16 lần 17 lần 17 lần 17 lần 16 lần 22 lần
Backtotop
s9sunwin