Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-03-2023 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
19-03-2023 3 lần2 lần3 lần4 lần0 lần0 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
13-03-2023 2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
12-03-2023 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
06-03-2023 0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
05-03-2023 3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần0 lần4 lần4 lần
27-02-2023 1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
26-02-2023 3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
20-02-2023 2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
19-02-2023 1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 18 lần15 lần21 lần14 lần14 lần11 lần19 lần18 lần25 lần25 lần
Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-03-2023 0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
19-03-2023 1 lần1 lần3 lần5 lần0 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
13-03-2023 3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
12-03-2023 2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
06-03-2023 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
05-03-2023 1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
27-02-2023 3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
26-02-2023 4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần5 lần0 lần1 lần
20-02-2023 3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
19-02-2023 2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 20 lần21 lần17 lần19 lần20 lần18 lần19 lần17 lần19 lần10 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-03-2023 2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
19-03-2023 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
13-03-2023 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
12-03-2023 1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
06-03-2023 3 lần0 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
05-03-2023 1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
27-02-2023 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
26-02-2023 0 lần2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần4 lần6 lần2 lần
20-02-2023 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
19-02-2023 1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng 15 lần19 lần20 lần22 lần15 lần11 lần18 lần18 lần20 lần22 lần
Backtotop